Wikisage, the free encyclopedia of the second generation, is digital heritage

Blitz chess

From Wikisage
Jump to navigation Jump to search
DGT 2010 digital chess clock.ajb.jpg
Blitz (from German flashlight) (also called bullet chess) is a form of chess in which both players have less than 15 minutes to change your mind. If it is played with an additional period of time (such as when using the Fischer-clock) than the allotted time plus 60 times serves the added time to be less than 15 minutes.

When blitz same rules apply as in speed chess, with two exceptions: A player can not claim a draw because the opponent does only convert but to win on time. A player can claim the winnings if his opponent has made a move on reglementaire and the player himself has not yet put. It often happens that, at least in the very short runs, an illegal move unnoticed. For example, one goes through the chess. If the opponent makes a move without the illegal move to have reported, the party just continues. It is possible that both parties in check. It will correspond to what the outcome will be: white wins, black wins or it is a draw. There are many variations on the rules of blitz. Often, the applicable rules are therefore pre-listed by the Clerk. Since blitz leaves little time to think deeply it comes to training and experience and strength will usually differ strongly expressed. The level of a fast game of chess is generally significantly lower than that of a regular game. Usually the rule is: Who will win the fewest blunders.

translation required


Schnelschaak is een vorm van schaken waarbij beide spelers minder dan 15 minuten bedenktijd hebben. Als met een toegevoegde tijd wordt gespeeld (zoals bij gebruik van de Fischer-klok) dan dient de toegekende tijd plus 60 maal de toegevoegde tijd minder te zijn dan 15 minuten.

Bij snelschaak gelden dezelfde regels als bij rapidschaak, met twee uitzonderingen:

Een speler kan geen remise opeisen omdat de tegenstander alleen maar zetten doet om op tijd te winnen. Een speler kan de winst opeisen als zijn tegenstander een onreglemenaire zet heeft gedaan en de speler zelf nog niet heeft gezet. Het komt regelmatig voor dat, zeker in de zeer korte partijen, een onreglementaire zet onopgemerkt blijft. Men gaat bijvoorbeeld door het schaak heen. Als de tegenstander een zet doet, zonder de onreglementaire zet gemeld te hebben, gaat de partij gewoon verder. Het kan dus voorkomen dat beide partijen schaak staan. Men komt dan overeen wat de uitslag zal zijn: wit wint, zwart wint of het is remise. Er zijn vele variaties op de regels van snelschaak. Vaak worden de van toepassing zijnde regels dan ook vooraf opgesomd door de wedstrijdleider.

Aangezien snelschaken weinig tijd over laat om diep na te denken komt het op training en ervaring aan en komen sterkteverschillen doorgaans sterker tot uitdrukking. Het niveau van een snelschaakpartij is in het algemeen beduidend lager dan dat van een normale partij. Meestal geldt de regel: Wie de minste blunders maakt wint.


[1]

Q213972 op Wikidata  Interwiki via Wikidata